[./page-17.htm]
[./page-29.htm]
[./page-41.htm]
[./page-2.htm]
[./page-35.htm]
[./page-23.htm]
[./index.php]
[./page-7.htm]
[./page-8.htm]
[./page-9.htm]
[./page-10.htm]
[./page-11.htm]
[./page-12.htm]
[mailto:info@lemoningenieria.com]
[Web Creator] [LMSOFT]
Contacte

© 2010 Lemoningenieria.com - © 2010 Lemoningenieria.es. Tots els drets reservats.

Per a consultes:
info@lemoningenieria.comTel./Fax: 977 67 02 25

Móvil: 637 407 216


C/ Eixample Nord, 9                             

08729 Castellet i La Gornal

            

Per a tots els projectes en general:

Fotocòpia N.I.F. de l´empresa
Fotocòpia D.N.I. del representant
Fotocòpia poders del representant
Fotocòpia escriptura de la societat

Per a projectes d´instal.lacions de grues torre:

Fotocòpia N.I.F. de l´empresa
Fotocòpia D.N.I. del representant
Fotocòpia estudi geotécnic visat
Fotocòpia legalització instal.lació elèctrica provisional d´obra ( impresos ELEC 1 + Certificat instal.lació elèctrica )
Assegurança responsabilitat civil on estigui inclosa la grua a instal.lar (descrivint marca, model i número de fabricació) i l'emplaçament de la mateixa
Fotocòpia plànol de situació indicant el futur emplaçament de la grua
Permís d'obres majors
Carnet del gruista que utilitzarà la grua

Per a projectes de llicències d´activitat:

Fotocòpia N.I.F. de l´empresa
Fotocòpia D.N.I. del representant
Fotocòpia poders del representant
Fotocòpia escriptura de la societat
Fotocòpia contracte d´arrendament o escriptura del local
Documentació bàsica necessària per a la realització dels projectes: